PSS Sombor - Postupanje sa bolesnim životinjama

Ukoliko se u toku nadzora primeti životinja koja je obolela ili se sumnja na oboljenje, mora se odmah obavestiti nadležni veterinar koji će nakon pregleda utvrditi zdravstveni status životinje i po potrebi preduzeti lečenje, a životinje po mogućnosti izdvojiti ili izolovati od ostalih grla u objektu. Lečenje životinja je neophodno kod pojave bolesti. Lečenje životinja je visoko odgovoran i stručan posao, koji obavljaju isključivo veterinarski radnici. Zabranjeno je lečenje životinja od strane vlasnika i nestručnih lica. Lečenje, od strane nestručnih lica ili vlasnika, predstavlja rizik po ishod lečenja i zdravlje životinje, jer nepravovremenim i nestručnim lečenjem i loše odabranim lekovima može doći do uginuća, a samim tim i štete prouzrokovane uginućem, uz povećane troškova proizvodnje (utroška lekova).

Drugi rizik je mogućnost pojave rezidua (ostataka) lekova u mesu, mleku i jajima, što direktno nepovoljnio utiče na kvalitet i bezbednost mesa, mleka i jaja, a indirektno na zdravlje ljudi. Kod stručne upotrebe lekova ovaj rizik ne postoji ili se smanjuje na minimum, jer će veterinar, u svakoj fazi proizvodnje, odabrati adekvatan lek čija je karenca (vreme zadržavanja) u mesu, mleku i jajima kraća od predviđenog vremena klanja i upotrebe za ishranu. Što kraća kod lečenja muznih krava je poželjna, kako bi se skratio rok lečenja i smanjio gubitak u proizvodnji.

Ne treba zaboraviti da se pravim odabirom leka za određene bolesti može značajno uštediti na utrošku lekova i tako povećati dobit.