PSS Vršac: Objekti za držanje ovaca i koza

Objekti za držanje ovih vrsta domaćih životinja grade se u područjima gde postoje prirodni resursi, koji se ogledaju u kvalitetnim pašnjacima i mogućnostima da se oni koriste u što dužem vremenskom periodu tokom godine.

Sistemi gajenja ovaca i koza mogu biti ekstenzivni i intenzivni. Ekstenzivni sistem gajenja primenjuje se u brdskom planinskom području i tu su uglavnom zastupljene primitivne rase ovaca, dok se intenzivni sistem gajenja primenjuje kod visoko produktivnih rasa. Kako ovce i koze veći deo vremena provode na paši potrebno je na istoj izgraditi nadstrešnice kako bi se u vreme visokih letnjih temperatura sklonile u hlad.

Farmu ovaca i koza treba graditi na suvom i ocednom terenu, na mestu gde nije visok nivo podzemnih voda. Poželjno je da farma nije daleko od saobraćajnica, a da je i blizu mesta gde se proizvodi kabasta stočna hrana za njihovu ishranu. Takođe ni pašnjaci ne treba da su suviše udaljeni od farme. Objekti za ovce i koze grade se od čvrstog materijala. Optimalna temperatura u stajama za odrasle kategorije iznosi od 8 – 18℃, a produktivna od 5 – 28℃. Za stariju jagnjad i jarad optimalna temperatura se kreće od 10-18 °C, a produktivna od 14-28 ºC.Optimalna temperatura u porodilištu treba da se kreće od 18-22 ºC, a produktivna od 14-28 ºC. Niža temperatura od 5 ℃ nepovoljno utiče na sve kategorije, naročito na podmladak. Optimalna relativna vlažnost vazduha za sve kategorije ovaca i koza iznosi 50 – 80 %. Odgovarajuća ventilacija u objektima postiže se postavljanjem dovoljnog broja ventilatora, nijihovim pravilnim rasporedom i veličinom. Potrebno je naglasiti da promaja nikako nije pogodna u objektima. Gustina naseljenosti ovaca i koza u objektima zavisi od rase i sistema gajenja. Za odrasle ovce i koze sa jagnjadima i jaradima treba obezbediti 1,2 – 1,5 m², za ovcu i kozu sa dva mladunčeta potrebno je obezbediti 1,8 m². Za jagnjad i jarad potrebno je obezbediti 0,25 m², za šilježad 0,6 – 0,8 m², a za ovna ili jarca 2,0 – 3,0 m². Količina suve prostirke iznosi 0,5 do 1 kg po grlu dnevno. Površina ispusta treba da je dva puta veća od površine objekta. Kada je u pitanju širina prostora na jaslama ona iznosi kod odraslih grla 0,4 – 0,5 m, za jagnjad i jarad 0,2 m, za priplodni podmladak 0,25 – 0,30 m, za tovnu jagnjad 0,3 – 0,4 m i za ovcu i kozu sa jagnjetom i jaretom 0,5 – 0,6 m.

Kod manjih stada veličine do 300 grla najčešće se koristi jedan zajednički objekat, za smeštaj svih kategorija. Kod većih farmi koriste se objekti za svaku kategoriju posebno, pa se prema kategoriji koja je u njih smeštena razlikuju: porodilišta, staje za smeštaj ovaca i koza sa jagnjadima i jaradima, staje za smeštaj priplodnih ovnova i jarčeva, staje za smeštaj priplodnog podmladka, punkt za osemenjavanje ovaca i koza, objekat za mužu i stacionar za lečenje.

dipl. ing. Goran Šašić