PSS Vršac: Program sticanja praktičnih znanja i veština

Program sticanja praktičnih znanja i veština podrazumeva sticanje posebnih praktičnih znanja i veština nezaposlenog za rad u struci, bez zasnivanja radnog odnosa. Stručna praksa traje 6 meseci i namenjena je nezaposlenima sa srednjim, višim i visokim obrazovanjem koja nisu sticala praktična znanja i veštine u zanimanju ili su ista sticala u periodu kraćem od 6 meseci. Nezaposleni koji su u zanimanju sticali praktična znanja i veštine kraće od 6 meseci, u program se uključuju za preostali period do 6 meseci.

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:

  1. angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:
  • 10.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,
  • 12.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
  • 14.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;

               2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Kome je namenjen: Pravo učešća u realizaciji programa stručna praksa može ostvariti poslodavac koji pripada privatnom sektoru pod uslovom:

  • da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
  • da je aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na određenim poslovima predviđena obaveza radnog angažovanja lica određenog profila, odnosno zanimanja;
  • da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku;
  • da ima najmanje jedno zaposleno lice;
  • da usavršava nezaposlenog sa evidencije Nacionalne službe koji: ima srednje, više ili visoko obrazovanje, nije sticao praktična znanja i veštine u zanimanju ili je iste sticao u periodu kraćem od 6 meseci; nije bio u radnom odnosu kod poslodavca – podnosioca zahteva, u perodu od 6 meseci pre podnošenja zahteva; da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno usavršavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora koji, ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove: ima odgovarajuću struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i lice koje se usavršava, ima najmanje 6 meseci radnog iskustva u struci.

Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Mast. Huanita Milutinović