Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2015. godinu,

Pravo učešća na konkursu imaju zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i preduzetnici registrovani za uzgoj životinja, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za realizaciju projekata: zagrevanja, hlađenja i ventilacije objekata na farmama životinja, korišćenjem obnovljivih izvora energije, sufinansiranjem:

A) nabavke i montaže novih postrojenja (kotlova) za sagorevanje biomase sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistem za automatizovano ili poluautomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema) ili rekonstrukcije/adaptacije postojećih sistema za grejanje, koji proizvode toplotnu energiju iz fosilih goriva (zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj i sl.) dodavanjem novog kotlovskog postrojenja za primarno korišćenje biomase u energetske svrhe, koje će biti u mogućnosti da radi kao vodeće ili u slučaju potrebe radi paralelno sa postojećim kotlovima, ukoliko isti zadovoljavaju u tehničkom smislu;

B) nabavke i montaže fotonaponskih solarnih panela sa pratećom opremom, za autonomno generisanje i napajnje električnom energijom objekata farme, a da pri tome solarna elektrana nije priključena na sistem za distribuciju električne energije;

C) kombinovane nabavke i montaže postrojenja za sagorevanje biomase i solarnih panela, sa uslovima kao u tačkama A) i B)

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 35.000.000,00 dinara (slovima: tridesetpetmilionadinara);

2. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je pod A) 5.000.000,00 dinara, pod B) 2.500.000,00 dinara, pod C) 6.500.000,00 dinara;

3. Rok za podnošenje prijave je 25. avgust 2015. godine.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ''Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine'' i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (u daljem tekstu: Konkurs).

Mast. Huanita Milutinović