PSS Subotica: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća

PSS Subotica: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje su upisane u Katastar nepokretnosti, na ime prodavca  bez tereta.

Pravo učešća na konkursu imaju supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom, koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu, odnosno suvlasništvu.

Učesnici konkursa u trenutku podnošenja prijave moraju ispunjavati i uslove da nisu stariji od 40 godina, da nisu u krvnom srodstvu sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti, da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da istu nisu otuđili u prethodnih pet godina, da je bar jedan supružnik/partner zaposlen, da imaju najmanje pet godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine i da tržišna prodajna vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 1,5 miliona dinara.

Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od milion dinara.

Konkurs je otvoren  do 10.septembra 2015.godine.

Više informacija može se videti na sajtu www.ravnopravnost.org.rs

Anica Marcikić

PSS Subotica