Edukativni centar:Modul - Fiziologija stresa biljaka

Mesto održavanja modula: Sombor 06.02.2015.

Predavači su : prof. dr Slađana Savić i prof.dr Ivana Maksimović

Broj prisutnih  69 - Savetodavci PSS APV I PSS Srbije

Opis modula

Biljke su tokom perioda vegetacije izložene različitim stresnim uslovima sredine u kojoj se nalaze, koji nepovoljno deluju na njihovo razviće, pa stoga u znatnoj meri smanjuju prinos i pogoršavaju kvalitet njihovih proizvoda. Stresogeni faktori mogu biti abiotički – koji su u osnovi fizičko-hemijske prirode i biotički – koji su biološke prirode. Sve  biljne vrste raspolažu naslednim morfološkim i eko-fiziološkim adaptacijama, koje im omogućavaju ne samo da prežive, već i da na svom staništu budu veoma uspešne. Tolerancija prema stresu označava sposobnost biljaka da se prilagodi iznenadnim nepovoljnim uslovima, ukoliko se oni dogode i da pritom ne budu suviše oštećene. Mehanizmi koji omogućavaju biljci da preživi stres nazivaju se najčešće rezistencija ili otpornost. Savetodavac treba da ovlada veštinama rukovanja instrumentima kojima se meri stepen stresa kod biljaka, gajenja biljaka, timskog rada, korišćenja informacionih tehnologija, tumačenja i predstavljanja rezultata, primena metoda efikasnog učenja i kritičkog mišljenja.

   Savetodavci su  stekli nova znanja o efektima različitih abiotičkih, antropogenih i biotičkih stresnih faktora na fiziološke procese i produktivnost biljaka.

Prof. dr Ivana Maksimović: Soli kao činilac stresa

Stresni faktori