Centar za usavršavanje poljoprivrednih savetodavca i proizvođača Novi Sad

Osnovni zadatak Centra za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača je da učestvuje u izradi i realizaciji edukacija i kurseva kako savetodavaca tako i proizvođača.
Centar za usavršavanje nalazi se u okviru PSS Polјoprivredne stanice Novi Sad i  funkcioniše po ovlašćenju Sekretarijata dodelјenom rešenjem broj 104-401-01503/2010 od 05.07.2010. godine.  

          Centar za usavršavanje u okviru svog rada obavlјa sledeće poslove:

 • izrada godišnjeg Programa rada Centra za usavršavanje,
 • uspostavlјanje i administracija baze podataka o stručnjacima, institucijama i ostalima učesnicima koji poseduju specifična znanja i veštine od značaja za proizvodnju i preradu polјoprivrednih proizvoda, ruralni razvoj i druga bitna znanja za Centar za usavršavanje,  
 • izrada  godišnjeg programa  treninga i obuka (specijalizovanih i opštih) polјoprivrednih savetodavaca,
 • organizovanje edukacija, kurseva, radionica i praktičnih obuka za polјoprivredne savetodavce,
 • po potrebi organizovanje predavanja, edukacija, kurseva, radionica i praktičnih obuka za polјoprivredne proizođača,
 •  učešće u pripremi izradi i štampi propratnih materijala za potrebe Polјoprivredne savetodavne službe APV vezano za kurseve, radionice, seminare,
 • izrada i štampanje posebnih pojašnjenja  za potrebe  polјoprivrednih proizvođača iz  oblasti polјoprivrede ili agrarne politike, 
 • vrši monitoring i evoluaciju rada održanih treninga i kurseva,
 • uspostavlјanje, administracija i održavanje portala Edukativnog centra,
 • priprema i realizacija poslova i aktivnosti vezane za licenciranje savetodavaca u skladu sa zakonom i pravilnicima koji uređuju ove oblasti,
 • formira jedinstvenu bazu podataka o održanim edukacijama i licima koja  su pohađala edukacije,
 • predlaže, priprema i organizuje stručne ekskurzije i studijske posete za savetodavce i polјoprivredne proizvođače,
 • učestvuje u organizaciji nastupa Polјoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine na različitim polјoprivredno-prehrambenim sajmovima i sličnim manifestacijama u zemlјi i inostranstvu,
 • koordinira   i sarađuje sa Programskim savetom,
 • učestvuje u pripremi i realizaciji seminara polјoprivrednih savetodavaca AP Vojvodine,
 • koordinira rad radnih grupa za izradu projekata i programa planiranih za tekuću godinu, od značaja za polјoprivredu AP Vojvodine, a za potrebe Savetodavne službe i Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
 • prati i usmerava rad polјoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine u skladu sa Godišnjim programom i nalogom Sekretarijata,
 • učestvuje u praćenju realizacije projekata savetodavaca i izradi različitih analiza za potrebe Sekretarijata,
 • ostvaruje saradnju sa institucijama i pojedincima iz zemlјe i inostranstva na poslovima od značaja za svoj rad,
 • uspostavlјanje saradnje sa drugim edukativnim centrima u zemlјi i inostranstvu u cilјu razmene programa,  ideja i polaznika ,
 • U saradnji sa svakom PSS APV donosi plan i metodologiju  ogleda koji su sastavni deo Godišnjeg programa,
 • Daje predlog plana specijalističkih edukacija Pokrajinskom sekretarijatu
 • obavlјa ostale poslove u skladu sa zakonom i potrebama Sekretarijata.

Lokacija

Sremski Karlovci Sremski Karlovci
Srbija
RS
Lokacija: