Odgoj životinja u Organskoj poljoprivredi

Organska poljoprivreda je zasnovana na poštovanju prirode i radom i životom u skladu sa njom. Gajenje životinja se zasniva na principima koji će usaglasiti i biološke i etičke i ekonomske momente, a to su i principi organske poljoprivrede. Od životinja se uvek traži optimum, a ne maksimum  i ne smeju se zloupotrebiti. Uzoj životinja mora biti blizak prirodi, ekonomičan, a da proizvodi viškove za čoveka. Organska stošarska proizvodnja ne sme biti zavisna od uobičajenih sistema gajenja.

Stočarska proizvodnja doprinosi ravnoteži sistema poljoprivredne proizvodnje obezbeđenjem zahteva za hranljivim materijama i istovremeno treba da omogući očuvanje plodnosti zemljišta. Prema tome to znači uspostavljanje uravnoteženog odnosa između biljne i stočarske proizvodnje. Životinje za organsku proizvodnju biramo od onih koje imaju visok prag adaptacije na okolinu i ono što je veoma važno - koristimo genetski materijal koji je dostupan.

Životinje su karika koja spaja prirodu, biljnu proizvodnju i ljude. Prava vrednost organske animalne proizvodnje je shvatanje životinja i njihovih potrba. U organskom stočarstvu se posvećuje posebna pažnja dobrobiti i zdravlju životinja, kao i kvalitetu proizvoda koji su za ishranu ljudi.

U konvencionalnoj proizvodnji se u prvi plan stavlja količina mleka, snesena jaja itd., bez posebnog osvrta na emocije i fiziološke potrebe životinja. Jednom rečju cilj je samo profit. Za razliku od konvencionalne u organskoj poljoprivredi priroda se shvata sa njenim vrednostima i zato poljoprivrednik ima moralnu obavezu da se bavi poljoprivredom na nažin koji uvažava prirodu.

Koji su uslovi za priznavanje organske proizvodnje u stočarstvu. Jedan od najvažnijih je usklađen razvoj biljne i stočarske proizvodnje i prostorna izolacija farmi. Metodama organske stočarske proizvodnje utvrđuje se izbor i rasa životinja, način odgoja, ishrana i zaštita životinja (zdrastvena zaštita), kao i način postupanja sa životinjama koje su došle sa drugih farmi. Broj grla mora biti proporcionalan veličini proizvodnog kapaciteta farme, odnosno veličini zemljišta za proizvodnju hrane za ishranu stoke. Odabrane životinje treba da imaju visok prag adaptacije na okolinu, da su otporne na bolesti i dugovečne. Moraju se poštovati psihičke potrebe životinja i slobodno izražavanje osnovnih životnih potreba.

                                                                                                                                                                                                                Branislava Pantelić dipl. inž.