PSS Sombor - Spremanje silaže od zrna kukuruza

Kod siliranja kukuruz se ubira sa višim procentom vlage (30-35 %), zrno se usitnjava (otvori na čekiću dimenzija 10-12 mm), a prekrupa se odmah stavlja u silos. Sabijanjem silažne mase istiskuje se vazduh. Površina silirane mase prekriva se plastičnom folijom. Zidovi silosa moraju biti zaštićeni plastificiranim premazom ili plastičnom folijom. Fermentacija dobro sabijene i izolovane mase teče brzo i već nakon 2-4 dana stvara se mlečna kiselina koja konzerviše siliranu masu. Trajanje procesa siliranja zavisi od vlažnosti mase (minimalna vlažnost zrna je 28 %, a dodavanje vode u slučaju nižeg sadržaja vlage rizično je zbog mogućnosti kvarenja silaže), odgovarajućih anaerobnih uslova i temperature (pri nižim temperaturama u kasnu jesen proces siliranja je sporiji). Veliki porast temperature silirane mase, ukazuje na mogućnost kvarenja silaže, a uzrok je nedovoljno sabijanje i zaostajanje veće količine vazduha ili slaba bočna ili površinska izolacija.

Siliranje zrna kukuruza vrši se u horizontalnim silosima (ređe u silo tornjevima), a za izradu se koristi beton (ređe cigla, nerđajući čelik, drvo). Silosi se postavljaju neposredno uz objekte za smeštaj stoke. Ranija praksa da se silosi ukopavaju u zemlju je napuštena zbog skupljanja velike količine atmosferske vode što otežava rad, ali i pogoršava kvalitet silaže.

Upotreba siliranog kukuruza ima mnoge prednosti:

  • štedi se energija za sušenje i transport kukuruza,
  • smanjuje se opasnost kvarenja kukuruza i pojave plesni i mikotoksina. Silirana prekrupa je mikrobiološki potpuno ispravna,
  • silirana masa je ukusnija, a hranljive materije su svarljivije. Prisustvo mlečne kiseline i niska pH vrednost (4-4,3) povoljno deluju na mikrofloru digestivnog trakta, sprečava se razvoj koli infekcija i pojava proliva,
  • korišćenjem kasnostasnih hibrida kukuruza povećava se prinos silažne mase što smanjuje troškove ishrane,
  • siliranje omogućava 10-15 dana ranije ubiranje useva što omogućava bolju i jeftiniju pripremu zemljišta za naredni usev.