PSS Sombor - Gajenje stočne repe

Stočna repa je biljna vrsta koja se u našim agroekološkim uslovima uspešno gaji.  Odgovaraju joj plodna i srednje glinovita zemljišta, ne podvodna, ali poželjna je stalna vlažnost. Tada stočna repa ostavruje veoma visoke prinose. Stočnu repu treba gajiti u plodoredu i dobar predusev  su leguminoze, dok stočna repa je dobar predusev za strnine i okopavine.

Osnovna obrada treba da je duboka na 30 cm ili više. Slično kao za šećernu repu. Ornje se izvodi u jesen što ranije. Predsetvena priprema treba da bude dublja nego za druge biljke.

U našim uslovima setvu je poželjno obaviti kada je temperatura zemljišta oko 4-5°C, sto je zapravo kaendarski u martu. Kao kod šećerne repe, međuredno rastojanje treba da bude 50 cm, a razmak u redu oko 20 - 22 cm (nesto više nego kod šećerne repe). Na ovaj način obezbeđuje se sklop od oko 80.000 do 90.000 biljaka/ha.  Dubina setve je oko 3 cm, a potrebna količina semena u zavisnosti od mase 1000 zrna je oko 10 kg/ha.

Stočna repa ima izuzetan potencijal za prinos. U našim uslovima u prosečnoj godini ostvaruje se oko 60 – 80 t/ha korena i više od 20 t/ha lista. U povoljnim godinama , kišovitim , stočna repa može da da prinos i preko 100 t/ha. Ovakav velik prinos zapravo iznosi i veliku količinu hraniva. Sa prinosom od 100 t/ha stočna repa iznese 190 kg/ha azota, 70 kg fosfora i preko 400 kg kalijuma. Ovo su svakako količine aktivne materije koje je potrebno uneti kroz osnovno đubrenje. Stočna repa odlično reaguje i na stajnjak i može da bude prva kultura nakon đubrenja stajnjakom. U tom slučaju količinu mineranih đubrava je potrebno redukovati za 15 – 20 %.

Stočnu repu treba međuredno kultivirati, azbijati pokoricu, bar dva puta. Vađenje stočne repe je u jesen, kalendarski u našim uslovima od polovine septembra za ranostasnije sorte. Kasnostasne sorte se vade u oktobru i novembru. Kasnije vađenje obezbeđuje veći prinos suve materije. Prosečno u korenu stočne repe ima oko 10 – 18% suve materije, a u listu od 12 – 20%. Udeo proteina je od 1,5 do 2% dok je udeo celuloznih materija od 1 do 1,5%.  Lisna masa moze da se pre vađenja odseca i silira zajedno sa kukuruzovom silažom. Od korena se obično formiraju prizme i trapove  i pre nego što se daje životinjama za ishranu secka se. Po muznom grlu dnevna količina stočne repe je do 30 kg.