Tehnološki proces proizvodnje u svinjarstvu

Proizvodnja prasadi počinje uvođenjem nazimica u bukarište i prebacivanjem zalučenih krmača iz prasilišta u bukarište. U njemu se krmače drže grupno ili odvojeno sve do pojave estrusa, koji se u zavisnosti od dužine perioda sisanja prasadi javlja 5 do 10 dana po zalučenju. U bukarištu se krmače osemenjavaju ili prirodno pripuštaju.

 Kada se utvrdi graviditet krmače se iz bukarišta prebacuju u čekalište. Tu se drže do 110 dana graviditeta, a zatim se prebacuju u prasilište.

Nedelju dana pre prašenja odvode se u kabinu za pranje, dezinfekciju i dezinsekciju, a odatle se  prebacuju u prasilište. U prasilištu se krmače prase, doje prasad, hrane i napajaju sve do zalučenja prasadi. Optimalna temperatura u prasilištu je različita u zavisnosti od uzrasta prasadi i kreće se od:

·         1. – 2. dana života od 34 – 37 stepena,

·         od  3. – 14. dana života 28 stepena,

·         od 15. – 21. dana  života 25 stepena,

·         od 22. – 35. dana života 23 stepena.

Neposredno po rođenju prasad treba što pre da posisaju kolostrum. Mleko krmače je siromašno u gvožđu, što znači da može dovesti do pojave anemije i uginuća prasadi. Zbog toga se prasadima daju preparati gvožđa u prva tri četiri dana života. Prasad telesne mase ispod 700 g treba likvidirati. Obavezno je da se prasadima po rođenju iseku zubi, a zatim i rep, da bi se sprečila pojava kanibalizma u tovu.

U intenzivnoj proizvodnji zalučenje prasadi vrši se u starosti 3 do 5 nedelje. Krmače se iz prasilišta prebacuju u bukarište gde započinje novi reproduktivni ciklus.

Prasad se iz prasilišta prebacuju u odgajivalište gde se drže grupno u boksevima na podnom sistemu ili u jednoetažnim kavezima, do postizanja telesne mase od 40 kg. Nakon toga po principu „sve unutra – sve napolje“ prebacuju se u tovilište.

Svinje su u tovu smeštene u grupne bokseve, po principu podnog načina držanja. Proces tova se uglavnom deli na predtov do postizanja telesne mase 40 – 60 kg i na završni tov do 90 odnosno 115 kg. Za četiri do pet meseci uz dnevni prirast 600 – 650 g dostiže se završna telesna masa u tovu i tovilište se prazni po principu „sve unutra – sve napaolje“.

Dipl.ing.Zoran Rajković