Registracija pčelinjaka

Gazdinstvo sa životinjama jeste svaki otvoreni ili zatvoreni prostor , farma, objekat u kome se životinje drže, čuvaju, uzgajaju i stavljaju u promet, trajno ili privremeno. Iz definicije gazdinstva sa životinjama proističe obaveza registracije gazdinstva na kojima se drže i uzgajaju pčele u centralni registar gazdinstava odnosno u centralnu bazu o obeležavanju životinja. Registracija pčelarskog poljoprivrednog gazdinstva se sastoji od sledećih postupaka:

REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ( RPG )

Ukoliko pčelar nije imao registrovano gazdinstvo onda prvo se obavlja registracija poljoprivrednog gazdinastva u Upravi za trezor na teritoriji opštine na kojoj pčelar ima prebavilište. Prva registracija poljoprivrednog gazdinstva može da se obavi tokom cele kalendarske godine,a obnova registracije za već registrovana gazdinstva je od 1. februara do 31. marta. Prilikom prve registracije gazdinstva Uprava dodeljuje broj poljoprivrednom gazdinstvu iz centralne baze ( BPG ) i  dobija potvrdu o aktivnom statusu. Podsticaje i subvencije za pčelarstvo mogu da koriste pčelari koji registrovali svoje kao komercijalno gazdinstvo. 

REGISTRACIJA DRŽAOCA PČELA - PČELARA

 Registraciju gazdinstava na kojem se drže i uzgajaju pčele vrše nadležne veterinarske stanice. Ovlašćeni obeleživač na osnovu uvida u dokumenta pčelara ( lične karte, potvrde o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, dokaza o vlasništvu ili pravu korišćenja - zakupa parcele) popunjava "Potvrdu o registraciji gazdinstva" i dodeljuje HID broj.

REGISTRACIJA PČELINJAKA - STAJALIŠTA I OBELEŽAVANJE KOŠNICA.

Ovlašćeni obeleživač obavlja  registraciju pčelinjaka - stajališta i obeležava košnice. Prilikom registracije pčelinjaka - stajališta ovlašćeni obeleživač izdaje " Potvrdu o izvršenom obeležavanju pčelinjih društava i registracija pčelinjaka" i dodeljuje ID broj gazdinstva za mesto gde se pčelinjak - stajalište nalazi. Na osnovu te potvrde će se košnice obeležavati sa identifikacionim pločicama. Svaka košnica će dobiti svoj identifikaccioni broj. Identifikaciona pločica se postavlja na prednju stranu košnica kod uzletišta. Nakon izvšenog obeležavanja košnica u potvrdu se upisuju podatci o nizu upotrebljenih ID brojeva pločica, tip i broj košnica.

Registracija privremenih stajališta - prilikom selidbe tj. postavljanja košnica na privremeno stajalište, pčelar podnosi nadležnoj veterinarskoj stanici Zahtev za registraciju privremenog stajališta. Pčelar je dužan da uz zahtev priloži kopiju Uverenja o zdravstvenom stanju pčelinjih društava i kopiju Uverenja o zdravstvenom stanju pošiljke životinja u unutrašnjem prometu. Podnošenjem zahteva za registraciju privremenog stajališta pčelar potvrđuje saglasnost vlasnika parcele na kojoj se postavljalju košnice. Ukoliko ne postoje smetnje za registraciju stajališta podati se unose u obrazac "Potvrda o izvršenoj registraciji privremenog stajališta" i ovlašćeni obeleživač dodeljuje ID broj za stajalište.

PRIJAVA, ODJAVA I REDOVAN POPIS PČELINJIH DRUŠTAVA

Svaki registrovani držaoc pčela je dužan da nadležnoj Veterinarskoj stanici prijavi svaku promenu podataka o pčelinjaku i da izvrši redovno prijavljivanje stanja dva puta godišnje u propisanim rokovima  od 1 - 30. aprila i od 1-31. oktobra tekuće godine. Pčelar putem obrasca "Prijava stanja na pčelinjaku " u propisanim rokovima dostavlja obeleživaču podatke o ukupnom broju i identifikacionim brojevima pčelinjih društava na pčelinjaku.

Ukoliko u periodu između dve prijave stanja na pčelinjaku došlo do povećanja ili smanjenja broja pčelinjih društava pčelar je dužan da prijavi promene putem obrasca "Prijava/odjava pčelinjih društava". Promene brojnog stanja pčelinjih društava na poljoprivrednom gazdinstvu koji se bavi pčelarstvom mogu nastati usled formiranja novih pčelinjih društava, kupovine ranije obeleženih društava, spajanje društava, prodaje, krađe ili uginuća. Pčelar je dužan da pre prijave stanja na pčelinjaku prvo ustanovi stvarno stanje i nakon toga izvrši prijavu promene. Na osnovu prijave promena na obrascu Prijava/odjava pčelinjih društava nadležna Veterinarska služba izdaje "Potvrdu o izvršenoj prijavi stanja". Potvrda se generiše iz Centralne baze podataka i overava se potpisom i pečatom nadležne veterinarske stanice Prilikom odjave pčelinjih društava  pčelar je dužan da vrati identifikacione pločice nadležnoj veterinarskoj službi. 

Odgovornost za tačnost upisanih podataka u obrasce"Prijava stanja na pčelinjaku" i "Prijava /odjava pčelinjih društava" u potpunosti snosi  pčelar što potvrđuje svojim potpisom,a odgovornost za tačnost unetih podataka u Centralnu bazu podataka snosi ovlašćeni obeleživač što potvrđuju svojeručnim potpisom.

Pravo na podsticaje i subvencije u pčelarstvu imaju samo takva registrovana komercijalna gazdinstva koji u propisanim vremenskim rokovima redovno izvrše prijavu stanja na pčelinjaku.

 

PSS Senta   doo                                                                                                                                                                                                                      savetodavac Sabolč Vartuš