PSS Sremska Mitrovica - Integralna proizvodnja

Poljoprivreda kao veoma važna privredna grana, koja treba da obezbedi dovoljno hrane za sve veći broj ljudi, poslednjih godina se suočava sa velikim problemima. S obzirom da u poslednjih nekoliko godina dolazi do velikih klimatskih promena, koje utiču  na smanjenje prinosa gajenih useva, veoma je važno da se maksimalno iskoriste prirodni resursi da bi se obezbedio bolji kvalitet i kvantitet proizvoda.

Integralna proizvodnja (IP) je koncept održive poljoprivredne proizvodnje koji je razvijan od 1976 godine od strane International Organisation for Biological Control - IOBC (Međunarodna organizacija za biološku kontrolu) i koji je stekao međunarodno priznanje i primenu. Koncept integralne proizvodnje zasnovan je na korišćenju prirodnih resursa i regulatornih mehanizama kako bi se zamenili potencijalni zagađujući inputi i osigurala održiva proizvodnja. Agrotehničke mere i biološke/fizičke/hemijske metode se uravnotežuju, uzimajući u obzir zaštitu zdravlja proizvođača, potrošača kao i zaštitu životne sredine. Integralna proizvodnja podrazumeva primenu svih raspoloživih mera u cilju dobijanja što kvalitetnijih proizvoda uz što manje zagađenja životne sredine.

Integralna proizvodnja sadrži sve elemente konvencionalnih sistema biljne proizvodnje, ali hemisjke mere se preporučuju kada su iscrpljene sve druge mere. Krajnji cilj je zdrvstveno bezbedan proizvod sa aspekta primene pesticida, hraniva i drugih sintetičkih hemisjkih materijala.

Integralna zaštita bilja (IPM) je deo integralne proizvodnje koji se odnosi na suzbijanje štetnih organizama. IPM program bazira se na biologiji štetnih organizama i njihovoj interakciji sa životnom sredinom. Na osnovu njih i raspoloživih metoda za kontrolu štetnih organizama ublažavaju se štete na najekonomičnji način uz najmanju opasnost po ljude i životnu sredinu. Integralna zaštita bilja obuhvata procenu ekonomske štete na osnovu praga štetnosti, identifikaciju i praćenje štetnih organizama; prevenciju (plodored, izbor tolerantnih sorti i hibrida, setva zdravog semena, sadnja zdravog sadnog materijala, obrada zemljišta), kontrola štetočina (upotreba feromonskih klopki, korišćenje pesticida samo kada ostale mere ne daju prihvatljive rezultate).

 

dipl.ing Senka Mišković