Bremenitost i ishrana koza

Da bi se dobio zdrav i vitalan podmladak koze treba dobro hraniti u toku perioda bremenitosti. U
prve 2/3 bremenitosti potrebe za razvoj ploda su male, dok u zadnjoj trećini bremenitosti treba
povećavati energiju i proteine u obroku. Period bremenitosti koza se prema njihovim potrebama u
ishrani može podeliti na dva perioda. Prvi period obuhvata prvih 15 nedelja bremenitosti i koze u
ovom periodu, nemaju nekih posebnih potreba u pojačanoj ishrani. Zbog toga ukoliko koze imaju
na raspolaganju kvalitetnu ispašu, onda ona zadovoljava sve njihove potrebe. U tom periodu
količina mleka se znatno smanjuje takođe, apetit koza postepeno opada sve do sredine zime. Drugi
period bremenitosti obuhvata zadnjih mesec i po dana pre jarenja koza. U pogledu ishrane ovo je i
najkritičniji period u čitavom godišnjem proizvodnom ciklusu koza. Potrebe koza u svim hranljivim
materijama značajno se povećavaju u ovom periodu. One su potrebne kozi da obezbedi kako
normalan porast ploda, koji tada najintenzivnije raste, tako i za stvaranje rezervnih materija u
organizmu koje su potrebne za lučenje mleka posle jarenja. Prema nekim iskustvima veća upotreba
kabastih hraniva, tokom visoke bremenitosti se smatra dobrim, jer će tako hranjene životinje
nastaviti sa takvom ishranom i posle jarenja. To ima povoljan uticaj i na ishranu koncentratima
(kada koza uzima više kabaste hrane može da joj se da i više koncentrata). Rezultat takve ishrane je
i povećana proizvodnja mleka. Kod tako hranjenih koza, retko se događaju problemi u organima za
varenje, koji se dešavaju pri naglom povećanju koncentrata u obroku koza u prvom delu laktacije.
Za ishranu koza u poslednjoj fazi bremenitosti najpodesniji su seno dobrog kvaliteta i određena
količina koncentrata. Ishrana sa koncentratom može započeti na 6-8 nedelja pre jarenja sa
količinom od 200 gr po kozi na dan. Količina sena treba da se kreće do 2,5 kg na dan. U drugoj
polovini bremenitosti obrok kod visokoproduktivnih koza mogao bi se sastojati od 2,5 kg sena i oko
300 gr koncentrata. Ukoliko je kvalitet sena slabiji onda se količina koncentrata u obroku povećava.
Takođe, u smešu se uvode i hraniva koja su bogata proteinima (najčešće suncokretova i sojina
sačma). Na nekoliko dana pre jarenja obrok se smanjuje za jednu četvrtinu ili čak za polovinu, kako
bi se koza lakše ojarila. Obrok pored umanjenja, poželjno je da bude sastavljen od kvalitetnijeg
kabastog hraniva (sena), kako bi se na taj način umanjila mogućnost preranog nalivanja mleka u
vimenu. U samoj organizaciji ishrane i celokupne proizvodnje koza od velikog je značaja tehnološki
postupak, koji predviđa redosled u davanju pojedinih hraniva, broj kao i vreme hranjenja koza. U
principu prvo treba davati ona hraniva koja se brzo i u potpunosti pojedu od strane koza, a to su
koncentrovana i sočna hraniva, pa tek onda kabasta (seno). Pri ishrani koza hranu treba davati u
kontinuitetu i bez zastoja, kako bi koze imale dovoljno vremena za odmor i mirno preživanje.
Silažu i ostala hraniva sa specifičnim mirisima koji lako prelaze na mleko, treba davati posle muže.
U toku zimske ishrane kabasta hrana se kozama daje 3 puta dnevno, a koncentrat 2 puta (sem kod
koza sa većom mlečnošću kada se koncentrat daje i 3 puta dnevno). Tako se, koncentrat i seno daju
u zavisnosti od proizvodnje, ujutru i uveče, a sočna hraniva (repa i dr) kao i silaža, u popodnevnim
časovima. Ukoliko u obroku nema sočnih hraniva onda se u tom periodu umesto njih daje jedna
trećina dnevnog obroka sena. Koze se obično hrane 2 –3 puta dnevno što u mnogome zavisi od faze
njihove proizvodnje. Kozama koje se nalaze u mesecima najveće mlečnosti, hranu treba davati
češće (3 –4 puta dnevno), zato što na taj način bolje iskorišćavaju hranu. U odnosu na svoju telesnu
masu, koza može da pojede veću količinu hrane u odnosu na ovce i goveda, ali na ishranu troši više
vremena. Vreme hranjenja treba odrediti prema redosledu i broju hranjenja i treba ga se redovno
pridržavati. Koze se jako uznemiravaju kada hranu dobijaju sa zakašnjenjem. U toku zimskog
perioda ishrana obično počinje u 6 časova ujutru, kada koze dobijaju prvu količinu dnevnog obroka,
dok zadnje hranjenje pada oko 18 časova uveče.

Teme: