PSS Sremska Mitrovica - Plodnost svinja i njeno poboljšanje - uzrast, uslovi držanja i ishrana

PLODNOST SVINJA I NJENO POBOLJŠANJE

Potencijal

·     Odgojem prasadi na sisi, odbijene prasadi i tovom, godišnje se po krmači može proizvesti 25-30 svinja za klanje, ili 2.500 do 3.000 kilograma žive mase, čime se dobija oko 2.000 do 2.400 kilograma polutki zaklanih svinja ili 1.000 -1.400 kilograma čistog mesa. Zbog toga je korišćenje visoke plodnosti svinja osnova uspeha u proizvodnji svinjskog mesa.

·     Prema podacima selekcijske službe proizvodni podaci  u poslednji dve – tri decenije  stagniraju uz manje oscilacjije i kreću se, po leglu:

-         Broj živorođenih prasadi :  10,13 – 11,20

-         Broj mrtvorođenih:  0,85 – 1.18

-         Broj zalučenih : 8,7 – 9,8

·     Sve ekonomske  analize se slažu da plodnost svinja ima izuzetno veliki ekonomski značaj  i da bi plodnost morala biti glavni cilj u selekciji.

Plodnost svinja zavisi od nekoliko  činilaca od kojih svaki pojedinačno utiče na iskorišćenje genetskog potencijala grla

1.     metode selekcije odn. genetske (nasledne) osnove, uključujući rasu i tip svinja,

2.     uzrasta životinja, uslova držanja i ishrane,

3.     načina odgoja i organizacije posla.

UZRAST  ŽIVOTINJA, USLOVI DRŽANJA I ISHRANA

U z r a s t

·        Prva oplodnja nazimica trebalo bi da bude sa min. 140 kg i 250 dana starosti

         Bitni momenti za postizanje ovih parametara:

·       Selekcija priplodnih nazimica, po zalučenju  i u starosti oko 150 dana (90 – 100 kg)

·       Kvalitetna ishrana odgovarajućim smešama uz povremeno dodavanje premiksa – cilj usaglašavanje telesne mase , odn. razvijenosti nazimice i njene starosti u vreme pojave estrusa odn. prvog osemenjavanja.

U s l o v I  d r ž a nj a

·          Što konfomniji uslovi za zalučene krmače i pripust.

·        Poseban tretman u objektu za suprasne.

 

1.     Grupno držanje -  do osemenjavanja  držati grla  grupno pored boksa  za nerasta uz kontrolu pojave estrusa. 

-         Obratiti pažnju na kondiciju krmača u grupi.

-         Po osemenjavanju grla  tek posle 2-3 dana izdvojiti iz grupe i prebaciti u objekat za suprasne i  pojedinačne boksove ( min. 30 – 40 dana).

2.     Pojedinačno držanje  -  boks za  nerasta je obično u sredini.

-         Uz nerasta postavljati prvo  nazimice, prvopraskinje i slabije krmače.

-         2 – 3 dana  po osemenjavanju grla prebaciti u objekat za suprasne.

·          Prostorija za nerastove trebalo bi da bude odvojena od objekta za suprasne zbog što manjeg uznemiravanja i stresa što utiče na veličinu legala.

·          U prostoriji ili objektu za suprasna grla treba omogućiti  klimu mira i konfora uz  što manje uznemiravanja i stresa pogotovo u prvim danima po oplodnji.

·        Elementi koji pozitivno utiču na veličinu legla na početku bremenitosti  su:

-       Smanjenje osvetljenosti,

-        Odsustvo nerastova,

-        Uklještenje krmača, bar prvih 30 dana suprasnosti,

-        Normalna ishrana

I s h r a n a

značajno utiče na produktivnost priplodnih grla

Obratiti posebnu pažnju na sledeće periode:

1.     Period do formiranja nazimica i prve oplodnje

2.     Prvih 20 i poslednjih 20 dana suprasnosti

3.     Broj obroka u toku suprasnosti i perioda dojenja

4.     Zalučenje – redukcija na dan zalučenja uz pojačanu ishranu u narednih 2 -3 dana

Lale Andonović, dipl.inž.